evel a lavaran

Savet gant evel a, ha lavaran.

evel a lavaran